حسن نظری: ربوی بودن بانک دلیل مالباختگان موسسات مالی نیست

0
http://reba.ir/?p=12142