با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

جلوگیری از تصرف مالکیت

آیا ممکن است جلو تصرف مالکیت فرد گرفته شود؟

انسان وقتی مالک چیزی هست اگر مالکیت را اعتبار بکنیم یعنی در هر جا که مالکیت برای چیزی اعتبار شده است لازمه مالکیت این است که او حق‏ هرگونه تصرفی را در مملوک خودش دارد. یعنی طبیعت مالکیت، هرگونه‏ تصرفی را اقتضا می‏کند. البته قانون می‏تواند از بعضی تصرفات منع کند و ما در اسلام چنین چیزی داریم که در مواردی، از تصرفاتی که به نظر می‏رسد طبیعی است که مالک در مال خودش بکند جلوگیری می‏کند. ریشه این منع‏ تصرف این است که در اسلام مالکیت دیگری مقدم بر مالکیت فرد اعتبار می‏شود و آن مالکیت خداست و در بعضی تعبیرات مالکیت عموم است که‏ مالکیت فرد در درجه بعد قرار می‏گیرد. پس در مواردی مانعی ندارد که به‏ خاطر حقی که عموم دارند ، جلو تصرف مالکیت فرد گرفته شود .

منبع: کانون فرهنگی شهید مطهری