با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
دکتر ابراهيم رزاقي: نظام بانکي ما متاسفانه يک سيستم ربوي است

دکتر ابراهيم رزاقي: نظام بانکي ما متاسفانه يک سيستم ربوي است

تاثير نظام بانکي را در تعويق يا اجراي اقتصاد مقاومتي چگونه ارزيابي ميکنيد؟

نظام بانکي ما متاسفانه يک سيستم ربوي است.

نظام بانکي ما متاسفانه يک سيستم ربوي است.اين نظام ربوي با تاکيد و تکيه بر نرخ بهره بخش قابل توجهي از سرمايهها را در خود بلوکه کرده و يک سيستم معيوب را بهوجود آورده است. در اين صورت سرمايهها بهصورت راکد در بانکها بلوکه ميشود و سيستم قدرت پاسخگويي به نيازها را به دليل بلوکهشدن منابع مالي از دست ميدهد. گفته ميشود يک تريليون تومان نقدينگي کشور است و آمارها نشان ميدهد 90 درصد اين مبلغ در سيستم بانکي است تا زماني که اين منابع از بانکها بهسمت توليد حرکت نکند اقتصاد کشور به حالت پويا باز نميگردد.

البته در اين رابطه باز هم دولت نقش مهم و اساسي در مديريت اين بحران و بازگشت سرمايهها را از بانکها به بخش توليد دارد. متاسفانه اين عزم در دولت ديده نميشود. مشخص نيست بانکها اين منابع عظيم و هنگفت را در چه بخش‎‎هايي سرمايهگذاري کردهاند. عزم جدي براي بهبود شرايط، خروج از بحران رکود و حرکت بهسمت اقتصادي مقاوم از سوي دولت وجود ندارد و در اين صورت است که بانکها و نهادهاي مالي برخوردهاي مختلفي از خود نشان ميدهند و به هر صورتي عمل ميکنند. گاهي در مسير مقاومسازي اقتصاد کشور بايد از تجربه کشورهاي ديگر استفاده کرد. البته بايد توجه داشت که اقتصاد مقاومتي صرفا به معناي مقاوم کردن اقتصاد نيست.

منبع: مجله پنجره