با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

داستان ربا

رباخواری از نردبانی فتاد                    *              شنیدم  هم اندر زمان جان بداد

پسر چند روزی گرستن گرفت              *                 دگر با حریفان نشستن گرفت

به‌خواب اندرش دید و پرسید حال          *          که چون رستی از حشرونشر سوال

بگفت ای پسر قصه  بر من مخوان          *                 به دوزخ در افتادم از نردبان

بوستان سعدی