با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

نظریات شهید بهشتی درباره بانکداری و قانون های مالی اسلام منتشر شد

کتاب «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام» مجموعه ای شامل دو بخش است.

بخش اول نوشته ای است با عنوان بانکداری و قوانین مالی اسلام که در شماره ششم نشریه مکتب تشیع در خرداد 1342 منتشر شده است. بخش دوم کتاب هم شامل 11 جلسه از گفتارهای تفسیری ایشان در روزهای پایانی سل 1352 و اوایل سال 1353 در جلسه های مکتب قرآن در تفسیر آیه های 275 تا 281 سوره بقره است که ایشان مساله ربا را از نظر اسلام تفسیر و تبیین کرده است.

در بخش دوم کتاب ناشر دو نکته را گوشزد کرده است. اول آنکه نرخ ها و دستمزدها و برخی مولفه های دیگر که در سخنرانی ها مورد استفاده و استناد قرار گرفته مربوط به زمان ایراد این گفتارهاست و دوم اینکه چهار جلسه پایانی بحث به پرسش و پاسخ پیرامون مباحث مطروحه اختصاص دارد که برخلاف جلسه های اول تا هفتم همه در یک بخش گنجانده شده است.

بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید بهشتی کتاب «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام» را در 255 صفحه و شمارگان 3هزار نسخه با قیمت 3800 تومان منتشر کرده است.

منبع: حوزه