با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
معرفی کتاب: نظری به نظام اقتصادی اسلامl

معرفی کتاب: نظری به نظام اقتصادی اسلامl

مؤ لف: متفکر شهید استاد مرتضی مطهریجهت دانلود بر روی یکی از دو لینک زیر کلیک بفرمایید.
توجه:
– بعد از دانلود کتاب را از حالت زیپ خارج کرده و مطالعه بفرمایید. – فرمت کتاب html می باشد. – قابلیت کپی برداری از تمامی متون کتاب. – ترجیحا برای مطالعه کتاب از مرورگر Internet Explorer استفاده نمایید. – در ادامه مطلب می توانید از فهرست کتاب دیدن فرمایید.  
 فهرست مطالب: عنوان     صفحه پیشگفتار     11 مقدمه الف . نظری به اقتصاد اسلامی     15 دوگونه پیوند اسلام با اقتصاد     16 نظر اسلام راجع به ثروت     17 ب . اقتصاد سالم     21 بخش اول : تعریف اقتصاد و مفاهیم اقتصادی     27 اقتصاد چیست ؟     28 روابط اقتصادی فرع بر روابط اجتماعی یعنی اشتراک مساعی و تقسیم کار و وظیفه است و فرع بر محدودیت امور معاشی است     30 تولید     31 حیوان وسائل معاش خود را به صورت آماده‏ای از طبیعت دریافت‏ می‏کند به خلاف انسان که نیازمند به کار و تولید است ، و چون زندگی بشر اجتماعی است قهرا به کار و تولید و همچنین تقسیم و توزیع نیازمند است و اقتصاد برنامه‏ای ضرورت پیدا می‏کند     31 دو نوع رابطه     32 روابط اقتصادی از طرفی مربوط است به وظیفه و کار و تولید ، و از طرفی‏ به حق و بهره و تقسیم     32 کار با ارزش منحصر به کار تولیدی و کاری که از حاجت اقتصادی برخیزد نیست     32 ارزش کار منحصر به کارهای تولیدی نیست     32 اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه‏ای     32 روابط اقتصادی طبیعی و روابط اقتصادی قانونی و برنامه‏ای و اعتباری     32 تأثیر روابط طبیعی و روابط قراردادی در یکدیگر     33 آیا روابط حقوقی و قراردادی صد در صد تابع روابط اقتصادی طبیعی است ؟     33 مقدار تبعیت قوانین از تکامل ابزار تولید     33 تأثیر متقابل روابط طبیعی و روابط اعتباری در یکدیگر و مسأله اصالت‏ حقوق طبیعی     33 مبادله     34 پول     35 ارزش     35 مراحل زندگی اجتماعی و اقتصادی     36 علم اقتصاد     37 دو نوع علم اقتصاد ، و یا علم اقتصاد و فلسفه اقتصاد ، و یا اقتصاد طبیعی و اقتصاد برنامه‏ای     37 تعریف افکار اقتصادی از نظر فلسفه اقتصادی     42 ثروت یا مال     45 معنی ثروت یا مال     45 فرق مال و ملک     45 عوامل تولید ثروت     46 بخش دوم : مالکیت از نظر فلسفی     49 اصل مالکیت در غریزه بشر و حیوان     52 مالکیت در مواد عمومی و محصولات طبیعت     54 اصل غائیت     55 محصولات طبیعت و کار     55 حق عمومی در اموال شخصی     55 اسراف و تبذیر     55 انسان به مقدار کاری که روی شی‏ء صورت گرفته مالک آن شی‏ء است     56 محصولات کار فقط     56 حق اجتماع بر انسان و بر کار او     56 حق الهی     56 مقدار و حد حق اجتماع در کار فرد     57 تفاوت طبیعی افراد     58 شرکت دادن افراد بالاجبار در کار یکدیگر و همچنین منع افراد از کار بیشتر ظلم است     58 اشتراک در منابع و سرمایه‏ها غیر از اشتراک در کار است     58 حدود اشتراکیت اسلامی     58 بخش سوم : ارزش     61 لغت ارزش     62 علت ارزش و تفاوت ارزشها چیست ؟     62 مالکیت اعیان و مالکیت منافع     63 مال منحصر است به اعیان     63 دو شرط ارزش : مفید بودن ، قابل اختصاص بودن     63 رایگان نبودن شرط نیست     64 آیا کار ملاک ارزش است ؟     64 تنها کار مولد ارزش نیست     64 کار منشأ مالکیت است نه مالکیت و ارزش     64 آیا تعیین و تحدید قیمتها در اقتصاد مبادله‏ای صد در صد از اختیار افراد خارج است ؟     65 ممکن است اقتصاد آزاد و مبادله ای باشد ولی دولت در اثر نظارت بر تولید و مصرف عامل تعیین قیمتها باشد     65 چرا نوسان قیمت یک چیز از حدود معینی تجاوز نمی‏کند ؟     65 علت تفاوت اشیاء در قیمت چیست ؟     66 نوسان قیمت از نظر اقتصاد اخلاقی     73 لزوم نظارت بر قیمتها     73 انتقاد بر فرضیه کار اجتماعا لازم     75 آیا ارزش کار ذاتی است ؟     77 آیا زمان کار مقیاس سنجش کار است ؟     79 اسکناس و مسأله ارزش     89 فلسفه حرمت ربای معاملی     90 ربای معاملی و ربای قرضی از لحاظ فلسفه متفاوت می‏باشند     90 اشکالات فقهی و اسلامی که مطابق نظر ” ارزش = کار ” پیش می‏آید     91 فروش به زیادتر از قیمت واقعی و مال الاجاره بیشتر از قیمت اصلی     91 اشکال ارزش اضافی در مطلق خرید و فروش‏ها و اجاره بهاها     91 کار مجسم عقیم نیست     92 مثل ” کارفرما کار می‏کند و کد بانو لاف می‏زند ”     92 منشأ فایده بودن بجای مولد کار بودن     92 تأثیر مدت در افزایش حجم سرمایه     92 اگر ارزش مساوی کار ، و کار مجسم غیر مولد و هم افزایش ناپذیر در زمان باشد سرمایه داری قابل توجیه نیست     92 بخش چهارم : ارزش اضافی     93 بازرگان قادر است بازار مصنوعی ایجاد کند     98 بخش پنجم : سرمایه داری و سوسیالیسم از دیدگاه اسلام     111 نظریه ” کار = ارزش ” یک نظریه ضد کارگری است     129 سازمان و همچنین مدیریت مولد ارزش است     129 زمان احیانا مولد ارزش است حتی در طبیعت مرده     130 منشأ ارزش ، مفید بودن به علاوه نادر الوجود بودن و قابلیت انحصار است و درجه ارزش مربوط به عرضه و تقاضاست     131 آیا اضافه ارزش از مشخصات کاپیتالیسم جدید است ؟     132 آیا قدرت ایجاد ارزش هر چیز معادل است با ارزش خود آن چیزیانه ؟     132 ریشه اضافه ارزش در تکنیک و صنعت است     133 مشخص اصلی سرمایه داری     136 ماشین اصلی سرمایه داری     137 ماشین انسان فلزی است     137 ماشین برده مشروع اجتماع بشری است     137 ماشین سرمایه متغیرتر از نیروی کار است     137 ماشین مظهر فکر و اراده و نیروی غیرمستقیم انسان است     138 سوسیالیسم واژگونه     138 مارکسیسم از بیان دلیل برای اینکه سرمایه باید به اجتماع تعلق بگیرد عاجز است     138 یا مارکس اصل ” ارزش = کار ” را علیه سرمایه داری به کار برد ؟     140 شعارهای مارکس با اصول منطق مارکس دوتاست     140 نبوغ و ابتکار به کار ارزش می‏دهد     140 انحصاری کردن بازارها به سود افراد ، نا مشروع است     142 سود بازرگانی از راه استثمار مصرف کننده نامشروع است     142 بر خلاف نظر سوسیالیستها ، فروشها همواره به قیمت واقعی نیست و استثمار تنها در ناحیه تولید کننده نیست     142 منبع اصلی سرمایه داری جدید ماشین است و لهذا نامشروع است     142 مرز اشتراک اسلام و سوسیالیسم     143 اشتراکیت کار     143 اصل ” کار به قدر استعداد و خرج به قدر احتیاج ”     143 اشتراکیت سرمایه‏های عمومی     144 اسلام کار بالاشتراک اجباری را نمی پذیرد     144 آیا مشخص اصلی سوسیالیسم مالکیت جمعی سرمایه است یا مالکیت جمعی‏ کار ؟     144 شرکت از نظر فقه اسلام     148 بخش ششم : رساله‏های اقتصادی . 1 مالکیت زمین از نظر اسلام انفال     151 مالکیت فردی     159 . 2 مسأله ارث     161 از نظر سوسیالیستها ارث ، پدر سرمایه داری است     163 ارث نتیجه منطقی مالکیت است     164 ارث سبب تقویت روابط خانوادگی و ارتباط نسلها – یعنی پدران و فرزندان و خویشاوندان – می‏شود     164 ارث عامل بزرگی است برای تشویق افراد اجتماع که به نفع اجتماع کار کنند     164 ادله سوسیالیستها بر عدم صحت ارث : ارث چون موجب قطع رابطه کار و مالکیت است خلاف عدالت است     165 ملک فرد در عین حال ملک اجتماع هم هست     165 ارث موجب اختلاف و دشمنی افراد خانواده می‏گردد     165 اسراف ، تصرف در حق غیر است بدون مجوز     169 . 3 سوسیالیسم     177 مبنای سوسیالیستی نظرات مارکس     179 جنبه مشترک انواع سوسیالیزم     179 تعریف سوسیالیزم به وسیله برتراند راسل     180 سوسیالیزم به عنوان عکس العمل بیدادگریها و به عنوان شکل تاریخی‏ مشخص اجتماع     180 فلسفه تاریخ     180 مفهوم سوم سوسیالیزم     181 پیشروان سوسیالیسم     182 سوسیالیزم به معنی فریادی از درد     182 جبر تاریخ     184 دو نوع بحث درباره سوسیالیزم     185 چگونه سوسیالیزم علم می‏شود ؟     185 عامل روح عدالتخواهی به عنوان یک عامل تاریخی     186 سوسیالیزم از چه نظر باید علم شمرده شود ؟     186 علم توصیفی و علم دستوری     187 ایراد به جبر تاریخ به شکلی که مارکسیستها ادعا کرده‏اند در مورد سوسیالیزم     188 نقض جبر تاریخی اقتصادی مارکسیستی     188 سوسیالیزم حقوقی ما با جبر تاریخ منافات ندارد     189 محرک تاریخ     189 سوسیالیستها با اینکه اصل تغییر شکل را عمومی می‏دانند درباره دوره بعد از سوسیالیزم سکوت کرده‏اند     190 مسئله مقتضیات ثابت و متغیر زمان     191 تضاد میان تکامل ابزار تولید و شکل قانونی استفاده از آن     191 سوسیالیزم مارکس علمی نیست     192 مالکیت اشتراکی یا اجتماعی و فرق آنها     193 شکست سوسیالیزم مارکسیستی     194 خوشبختی اجتماع دو شرط دارد : سازمان صحیح ، قدرت معنوی     194 شکلهای مختلف سود جویی و استثمار     196 تعریف سوسیالیسم از نظر مؤلفان کتاب ” سوسیالیسم ”     196 حاکمیت ملی شرط لازم سوسیالیزم است     197 سوسیالیزم را از چه راه می‏توان علمی دانست ؟     197 آیا سوسیالیزم یک پدیده است یا یک قانون طبیعی حاکم یا یک قانون‏ حقوقی لازم الاتباع ؟     197 جبر تاریخ از نظر سوسیالیستهای غیر مارکسیست و از نظر ما     198 سوسیالیزم مارکس پس از مردود شدن جنبه جبری آن ، از جنبه علمی ساقط است     199 سوسیالیزم مارکسیسم متکی به حقوق طبیعی نیست     199 سه پایه برای علمی بودن مارکسیسم     199 تئوری مارکسیسم اولا علمی نیست ، ثانیا به فرض علمی بودن دلیل‏ نمی‏شود که سوسیالیسم مارکس سوسیالیسم خاصی باشد مغایر با سایر سوسیالیستها     200 همان طور که نظرات فلسفی مارکس یا مارکسیسم فلسفی بر فرض صحت ، سوسیالیسم مارکس را علمی نمی‏کند نظرات اقتصادی وی یا مارکسیسم اقتصادی‏ نیز قادر به توجیه علمی سوسیالیسم نیست     200 مارکسیسم فلسفی و مارکسیسم اقتصادی     200 هنر مارکس     201 سوسیالیسم و مالکیت فردی     202 بخش هفتم : یادداشت اسلام و اقتصاد     203 مسأله اضطرار     216 مشخصات سرمایه‏داری     220 مشخصات سوسیالیسم     224 روش اقتصادی اسلام     228 قرآن و اقتصاد     233 پول و مال     235 بخش هشتم : یادداشت نظری به نظام اقتصادی اسلام     237 فهرست اعلام     243 منبع: دانلود کتب شیعی