با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

نظارت آنلاین بر کالا و نقدینگی

نظارت

حفظ ثبات پول هم مثل ثبات خون ضروری است.

مسئولین محترم لطفا توجه کنید : حلال وحرام مردم مخلوط شده !!! به داد ملت برسید !!!

بزرگترین علت عدم  برقراری  عدالت اجتماعی در کشور  (( , دروغ   ,ربا   ,رانت  و رشوه, ))  است “.

لطفا به مطالب جمع آوری شده توسط من توجه کنید:

برای حل مشکل اقتصادی جامعه باید واحد های اندازه گیری ثابت گردد، یعنی ارزش و  وزن پول گذشته و حال و آینده باید یکسان باشد . در تمام رشته های علوم ، واحد اندازه گیری ثابت است . از واحد اندازه گیری طول که یک متر است را در موزه گذاشته اند که مرجع باشد واحد اندازه گیری جرم، یک کیلوگرم تعریف شده و واحد اندازه گیری دما و صدها واحد در تمام رشته ها تعریف شده و همه ثابت هستند .واحد های ثابتی مثل : غلظت، نور ،زمان ، نیرو، حجم، فشار،چگالی ،دما ،وزن، فاصله و , پول,.

وقتی واحد اندازه گیری یعنی پول متغییر شود ،اعتماد مردم  به پول ملی  سلب شده در نتیجه برنامه ریزی و حرکت تولیدی کم  و تورم، اختلافات میان مردم  زیاد می شود و حلال وحرام  مردم مخلوط میشود!!!

imaزززges

راستی  چرا واحد پول کشور در زمان حال متغیر است؟

واحد اندازه گیری اگر متغیر شد جهالت رفع نمیشود و جهل و غرر تمام معاملات را باطل میکند .

راه حل چیست؟  تنظیم  و پیاده سازی قوانینی برطبق حدود الهی مانند ((  قانون ازکجا آورده اید +  قانون پولشویی + پول الکترونیکی )) ودر کل نظارت می باشد.(,نظارت, شرط حیاتی نظام اقتصادی هر جامعه می باشد.)

علت بحران ایجاد شده در جهان عدم رعایت حدود الهیست به عیارت دیگر: عامل بحران اقتصادی در دنیا بحران بانک و ,ربا, است.

pol

خلاصه ای از مزایای ایجاد نظارت آنلاین بر  (( کالا و نقدینگی ))

 ﺭﻓﻊ مشکل ,تورم, و  ﺭﺑﺎ  ﺑﺎ  ﺣﻔﻆ ﺍﺭﺯﺵ پول ﻣﻠﻲ . ﺭﻓﻊ مشکل ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻋﻘﻮﺩ بانکی .

ﺍﺣﻴﺎﺀ ﺳﻨﺖ ﻗﺮﺽ ﺍﻟﺤﺴﻨﻪ در کشور. ﺇﻋﺘﺒﺎﺭ ﺩﺭ گرﺩﺵ بیشتر در کشور  ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ درست .

 ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻧگیزه ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺮﻛﺖ درست اقتصادی  ﻣﺮﺩم در فعالیت های مفید .ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺎﻥ پرﻭژها سالم و برسی شده اقتصادی .

 ﺣﻜﻤﻴﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﻌﺎﻻ‌ﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﻠﻮ ﻛﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﻼ‌ﻓﺎﺕ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﺒﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﺸﻮﺭﻱ .

 ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ پولشویی ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺯ ﻛﺠﺎ آﻭﺭﺩﻩ ﺍﻳﺪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ .ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ “ﻧﻘﺪﻳﻨﻜﻲ ﻭ ﻛﺎﻻ‌ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ” ﻫﻤﻪ چیز ﻭ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ.

 ﺟﻠﻮگیری ﺍﺯ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘگی ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺕ ﺍﺭﺯﻱ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻛﻢ ﺷﺪﻥ ﺯﻧﺪﺍﻧﻴﺎﻥ چک ﻭ چک ﻫﺎﻱ ﺑﺮگشتی!

 ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﺒﺎﺩﺍﺕ ﺗﻮﺳﻂ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ.ﺳﺮﻋﺖ گرﺩش پول ﻭ ﻛﺎﻻ‌ ﻭ ﻛﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻩ .

 ﺳﺮﻋﺖ بیشتر در ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ .ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ  ﻛﺸﻮﺭ ﻭ  ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﻮﺟﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

 ﺑﺮﺳﻲ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩ یکپارچه  گذﺷﺘﻪ ﻭ ﺟﻠﻮگیری ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺕ آینده .

 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻌﻀﻞ ﺑﺰﺭگ “ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺗﻘﺎﺿﺎ” ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ پروژه های ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ همانند (( ﺷﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﻱ + ﺣﺮﻛﺖ ﻭ ﺑﺮﻛﺖ + B to B + … )) و در نتیجه ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻞ ﺭﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻮﻝ ملی به ﻃﻼ‌.ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺪﻳﻨﻜﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ.

 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ گذاری ﺩﺭ ﺟﺎﻱ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ پروژهای ﺩﺭﺳﺖ ﻭ اﻓﺮﺩ ﺩﺭﺳﺖ.ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ برای فروش درست کالا و خدمات در کشور .

ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼ‌ﺕ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ .

 نمایش ,آنلاین , جریان کالا در کشور ﺟﻠﻮگیری ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ و ﺟﻠﻮگیریﺍﺯ ﺧﺮﻭﺝ غیر قانونی  ﺍﺭﺯ از کشور .

ﺟﻠﻮگیری ﺍﺯ ﻓﺮﺍﺭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ چند برابر شدن درآمد کشور از مالیات و ﺟﻠﻮگیری ﺍﺯ فروش ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻗﺎچاﻕ در کشور.

ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ و در نتیجه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ و زمان.

ﺑﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ پول ملی و  ﺍﺳﻜﻨﺎﺱ کشور .

ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ درست  سرمایه و ثروت کشور ﺑﺮ ﺳﺮ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﺩﺵ یعنی تولید و توزیع  و صادرات و واردات مفید و داری ارزش افزوده  در کشور و رفع مشکلات فشار اقتصادی  روزمره  از مردم .

بصورت کلی:  ﺣﻞ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼ‌ﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ و جلوگیری از  نا اميدي و سلب اعتماد مردم نسبت پول ملی  و  حفظ قدرت خريد و بي اعتباري پول ملی و بي ثباتي قوانين در كشور و جهت دهي سرمايه ملي و مردم از رو اوردن به احتكار بطرف ((تولید و توزيع))  درست در كشور و نهايتا  ﺍﺯ همه مهمتر ﺣﺬﻑ ﺭﺑﺎ  از سیستم بانکی و مالی کشور .

امام و شهدا تكليف خود را انجام دادند و امروز نوبت شما و ماست كه تكليف خود را انجام دهیم .