با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
دانلود مستند ترقی پول

دانلود مستند ترقی پول

مستند ترقی پول – «حباب در حال تلاشی»

ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت حجم (KB)
1 بخش اول – مستند ترقی پول (جدید) برنامه ی راز / بخش اول / ظرفیت های جبهه ی فرهنگی انقلاب دانلود (wmv) 29,297
2 بخش دوم – مستند ترقی پول (جدید) دانلود (wmv) 29,297
3 بخش سوم – مستند ترقی پول (جدید) دانلود (wmv) 29,297
4 بخش چهارم – مستند ترقی پول (جدید) دانلود (wmv) 29,297
5 بخش پنجم – مستند ترقی پول (جدید) دانلود (wmv) 9,793

مستند ترقی پول – «اسارت بشر»

ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت حجم (KB)
1 بخش اول – مستند ترقی پول (جدید)

برنامه ی راز / بخش اول / ظرفیت های جبهه ی فرهنگی انقلاب

دانلود (wmv) 29,297
2 بخش دوم – مستند ترقی پول (جدید) دانلود (wmv) 29,297
3 بخش سوم – مستند ترقی پول (جدید) دانلود (wmv) 29,297
4 بخش چهارم – مستند ترقی پول (جدید) دانلود (wmv) 29,297
5 بخش پنجم – مستند ترقی پول (جدید) دانلود (wmv) 22,220

مستند ترقی پول – «جایی به امنی خانه‌ها»

ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت حجم (KB)
1 بخش اول – مستند ترقی پول (جدید)

برنامه ی راز / بخش اول / ظرفیت های جبهه ی فرهنگی انقلاب

دانلود (wmv) 29,297
2 بخش دوم – مستند ترقی پول (جدید) دانلود (wmv) 29,297
3 بخش سوم – مستند ترقی پول (جدید) دانلود (wmv) 29,297
4 بخش چهارم – مستند ترقی پول (جدید) دانلود (wmv) 29,297
5 بخش پنجم – مستند ترقی پول (جدید) دانلود (wmv) 16,570

مستند ترقی پول -«سودای طمع»

ردیف نام کلیپ

توضیحات

اجرا فرمت حجم (KB)
1 بخش اول – مستند ترقی پول (جدید)

برنامه ی راز / بخش اول / ظرفیت های جبهه ی فرهنگی انقلاب

دانلود (wmv) 29,297
2 بخش دوم – مستند ترقی پول (جدید) دانلود (wmv) 29,297
3 بخش سوم – مستند ترقی پول (جدید) دانلود (wmv) 29,297
4 بخش چهارم – مستند ترقی پول (جدید) دانلود (wmv) 29,297
5 بخش پنجم – مستند ترقی پول (جدید) دانلود (wmv) 12,961

منبع: آوینی