با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.
دکترین وام در عهد عتیق (بخش 2)

دکترین وام در عهد عتیق (بخش 2)

   اسفار ابتدایی عهد عتیق که مشتمل بر پنج سِفر پیدایش، خروج، لاویان، تثنیه و اعداد است تورات نامیده می‌شود. بررسی دکترین وام در تورات محتوای این بخش است.

دکترین وام در عهد عتیق 2

«وام» در سِفر خروج

فصل 22، آیه 25 و 26:

«اگر به يكی از افراد قوم خود که محتاج باشد، پول قرض دادی، مثل يک رباخوار رفتار نكن و از او سود نگير اگر لباس او را گرو گرفتی، قبل از غروب آفتاب آن را به او پس بده، چون ممكن است آن لباس تنها پوشش او برای خوابيدن باشد اگر آن لباس را به او پس ندهی و او پيش من ناله کند من به داد او خواهم رسيد، زيرا خدايی کريم هستم».

همان‌طور که مشاهده می‌شود یهود اعتقاد دارد به افراد قوم یهود نباید وام ربوی داد؛ حتی ضمانت وام که کالایی ضروری است را نیز باید در همان روز به او بازگرداند. قابل توجه است اکنون بانک‌های اسرائیل با نرخ بهره‌ی صفر به یهودیان وام می‌دهند.

«وام» در سفر لاویان

فصل 25، آیه 35 تا 38:

«اگر يكی از هم نژادان اسرائيلی تو فقير شد، وظيفه‌ی توست که به او کمک کنی. پس از او دعوت کن تا به خانه‌ی تو بيايد و مثل مهمان با تو زندگی کند. از او هيچ سود نگير، بلكه از خدای خود بترس و بگذار برادرت با تو زندگی کند. برای پولی که به او قرض می دهی سود نگير و بدون منفعت به او خوراک بفروش، زيرا خداوند، خدايتان، شما را از سرزمين مصر بيرون آورد تا سرزمين کنعان را به شما بدهد و خدای شما باشد».

پرداخت وامی در بانک‌های آمریکایی – قبل از رکود اقتصادی که از سال 2008 آغاز شد- رواج داشت که از آن به وام آشغال و دور انداختنی یاد می‌کنند، معتقدند ما به همه‌ی افراد فقیر کارتن خواب و دوره گردی، بدون هیچ‌گونه ضمانتی وام می‌دهیم تا بتواند برای خود خانه و زندگی دست و پا کند، اما در عوض باید بخشی از درآمد هرچند اندک خود را برای بازپرداخت اقساط وام اختصاص دهد، حال هر چند سال که طول بکشد. با این وصف طبیعی است که فقر از میان یهودیان برچیده می‌شود.

«وام» در سفر تثنیه

فصل 15، آیه 1 تا 11

سال بخشيدن قرضها

در پايان هرهفت سال ، بايد تما م قرضهای بدهكاران خود را ببخشيد. هر که از برادر يهودی خود طلبی داشته باشد بايد آن طلب را لغو نمايد. او نبايد در صدد پس گرفتن طلبش باشد، زيرا خود خداوند اين طلب را لغو نموده است. ولی اين قانون شامل حال بدهكاران غيريهودی نمی شود. اگر به دقت، تمام دستورات خداوند، خدايتان را اطاعت کنيد و اوامری را که امروز به شما می‌دهم اجرا نماييد در سرزمينی که خداوند به شما می ‌دهد برکت زيادی خواهيد يافت ، بطوريكه فقيری در ميانتان نخواهد بود. او چنانكه وعده داده است برکتتان خواهد داد، بطوری که:

به قوم های زيادی پول قرض خواهيد داد، ولی هرگز احتياجی به قرض گرفتن نخواهيد داشت. بر قوم های بسياری حكومت خواهيد کرد، ولی آنان بر شما حكومت نخواهند نمود.

وقتی به سرزمينی که خداوند به شما می دهد وارد شديد، اگر در بين شما اشخاص فقيری باشند نسبت به آنان دست و دل باز باشيد و هر قدر احتياج دارند به ايشان قرض بدهيد. اين فكر پليد را به خود راه ندهيد که سال الغای قرض بزودی فرا می رسد و در نتيجه از دادن قرض خودداری کنيد؛ زيرا اگر از دادن قرض خودداری کنيد و مرد محتاج پيش خداوند ناله کند اين عمل برای شما گناه محسوب خواهد شد. بايد آنچه نياز دارد، از صميم قلب به او بدهيد و خداوند هم بخاطر اين امر، شما را در هر کاری برکت خواهد داد. در ميان شما هميشه فقير وجود خواهد داشت به همين دليل است که اجرای اين فرمان ضروری است.  شما بايد با سخاوت به آنها قرض بدهيد.

نوعی از حکومت وجود دارد که در آن به محتاجان وام حکمرانی می‌شود، نحوه‌ی عملکرد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را ببینید!

فصل 23 آیه 19 و 20

وقتی به برادر اسرائيلی خود پول، غذا يا هر چيز ديگری قرض می دهيد، از او بهره نگيريد. از يک غريبه می توانيد بهره بگيريد، ولی نه از يک اسرائيلی. اگر اين قانون را رعايت کنيد خداوند، خدايتان زمانی که وارد سرزمين موعود شويد به شما برکت خواهد داد.

یهودیان از عواقب وام ربوی آگاهند و از آن پرهیز می‌کنند! می دانند که در عوض خداوند به آن‌ها برکت خواهد داد! پس یک دلیل وجود دارد که بانک های جهان به مردم غیر یهودی وام ربوی می دهد و آن نابودی بنیان های اقتصاد و به محاق رفتن آن‌هاست و در نتیجه برکت زدایی از غیر یهود.

فصل 24 آیه 10

 اگر به کسی چيزی قرض می دهيد نبايد برای گرفتن گرو به خانه اش وارد شوید. بيرون خانه بايستيد تا صاحب خانه آن را برايتان بياورد.

فصل 24 آیه12 و 13

اگر آن مرد، فقير بوده، ردايش را که در آن می‌خوابد بعنوان گرو به شما بدهد نبايد تا روز بعد، پيش خود نگه داريد بلكه هنگام غروب آفتاب آن را به او بازگردانيد تا بتواند شب در آن بخوابد. آنگاه او برای شما دعای خير خواهد کرد و خداوند، خدايتان از شما راضی خواهد بود.

چنین رفتار انسانی با یهود در مقابل مصادره‌ی خانه های بدهکاران غیر یهودی که توان مالی پرداخت اقساط وام های خود را ندارند چه توجیحی دارد…

فصل 24 آیه 17

با غريبان و يتيمان به عدالت رفتار کنيد و هرگز لباس بيوه زنی را در مقابل قرضی که به او داده‌ايد گرو نگيريد هميشه به ياد داشته باشيد که در مصر برده بوديد و خداوند، خدايتان شما را نجات داد. به همين دليل است که من اين دستور را به شما می دهم .

به یاد بیاورید ضامن های کارمند و سند ملک به عنوان پیش شرط وام گرفتن از بانک های کشور….

فصل 26 آیه 14 تا 46

عواقب نااطاعتی

اگر به خداوند، خدايتان گوش ندهيد و قوانينی را که امروز به شما می دهم اطاعت نكنيد آنوقت تمام اين لعنت ها بر سر شما خواهد آمد:

خداوند شهر و مزرعه تان را لعنت خواهد کرد. او ميوه و نانتان را لعنت خواهد کرد و به شما،  فرزندان و محصولات و گله و رمه کم خواهد داد. خداوند، شما را در هر کاری که بكنيد لعنت خواهد آرد. اگر شرارت ورزيده، خدا را ترک کنید، خداوند نيز در همه‌ی  کارهايتان شما را به مصيبت و اضطراب و ناآرامی دچار خواهد کرد تا بكلی از ميان برويد آنقدر بيماری در بين شما خواهد فرستاد تا از روی زمينی که بزودی آن را تصرف می کنید محو و نابود شويد او شما را گرفتار

بيماريهای مهلک و تب و التهاب خواهد کرد و خشكسالی و باد سوزان خواهد فرستاد تا محصولتان را از بين ببرند. تمامی اين بلاها آنقدر شما را دنبال خواهند آرد تا نابود شويد باران از آسمان نخواهد باريد و زمينِ زير پايتان چون آهن، خشک خواهد بود عوض باران، خداوند طوفان خاک و شن خواهد فرستاد و شما را هلاک خواهد کرد. خداوند، شما را در مقابل دشمنانتان شكست خواهد داد. از يک سو عليه آنها بيرون خواهيد آمد، ولی در برابر ايشان به هفت سو پراکنده خواهيد شد و همه ی قوم های روی زمين با ديد  وضع اسفناک شما هراسان خواهند گرديد اجسادتان خوراک پرندگان و حيوانات وحشی خواهد شد  و…. ملخها، درختها و محصولات شما را نابود خواهند کرد،‌غريبانی که در ميان شما زندگی می کنند روزبروز ثروتمندترخواهند شد و شما روزبروز فقيرتر آنها به شما قرض خواهند داد، نه شما به آنها ايشان ارباب خواهند شد و شما نوکر.تمامی اين لعنتها بر سرتان خواهد آمد تا نابود شويد، زيرا نخواستيد از خداوند، خدايتان اطاعت کنید و از دستوراتش پيروی نماييد همه ی اين بلايا که دامنگير شما و فرزندانتان می شود، درس عبرتی برای ديگران خواهد بود چون در زمان فراوانی، خداوند را با شادی و خوشی خدمت نكرديد، پس او دشمنانتان را بر شما مسلط خواهد کرد تا در گرسنگی و تشنگی، برهنگی و بيچارگی، آنها را بندگی نماييد. يوغی آهنين برگردن شما خواهد بود تا وقتی که نابود شويد. خداوند قومی را از دور دستها به سراغتان خواهد فرستاد، قومی که زبانشان را نمی فهميد. ايشان مثل عقاب بر شما فرود خواهند آمد اين قوم درنده خو، نه به پيران شما رحم خواهند کرد و نه به جوانانتان آنها گله و محصولتان را خواهند خورد و شما از گرسنگی خواهيد مرد. نه غله ای برای شما باقی خواهد ماند، نه شراب تازه ای و نه روغن زيتونی، نه گوساله ای و نه بره ای تمام شهرهايتان را محاصره خواهند کرد و…

 این نکته حائز است که در اعتقاد یهود وام گیرنده مقارن است با فقر و نوکری نه ثروت و سروری…. حال خود قضاوت کنید

ادامه دارد…

نویسنده: هاله اسماعیل‌نژاد