با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

چرا تعداد شعب بانک‌ها در ایران مقدار زیاد است؟

آيا تعداد شعبه هاي بانك در ايران از تعداد بقالي ها زيادتر شده است؟ آيا بانك ها در حال خريد ساختمان و سرمايه گذاري بر روي زمين و مسكن به بهانه افزايش شعبه هستند؟ آيا رشد شعبات بانك ها در ايران بيش از حد نياز اقتصاد كشور است؟

سوالات فوق و سوالاتي مشابه آن همه روزه در افواه عمومي مطرح مي شود و فرد گوينده نيز مستند ادعاهاي خود را معمولا مشاهدات خود از تغيير چهره خيابان ها بيان مي كند.

آيا آمار مستندي در اين زمينه وجود دارد كه بتوان براساس آن رشد شعب بانك ها در ايران را در استاندارد جهاني سنجيد؟

به گزارش “الف”، آمار ديتابيس بانك جهاني در اين زمينه نشان مي دهد كه تعداد شعب بانك ها در ايران از استاندارد جهاني بالاتر است.
اين آمار نشان مي دهد كه تعداد شعب بانك ها در ايران نه تنها از استاندارد جهاني بالاتر است كه از استاندارد كشورهاي با درآمد متوسط به بالا نيز بسيار بيشتر است.
اين آمار همچنين نشان مي دهد كه تعداد شعب در ايران از كشورهاي نفت خيزي مانند عربستان يا كشورهاي همسايه تجارت محوري مانند امارات نيز بسيار بيشتر است.
اين آمار همچنين نشان مي دهد كه تعداد شعب در ايران تقريبا در حد و اندازه كشورهاي با درآمد بالا قرار دارد.

شاخص مورد نظر براي تهيه اين شاخص، تعداد شعبه به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر است.

تصاوير اين مقايسه ها به شرح زير است:

مقايسه ايران و جهان

مقايسه ايران و جهان و كشورهاي داراي درآمد بالاتر از متوسط

ايران و جهان و آلمان

مقايسه ايران و جهان و عربستان و امارات

ايران و جهان و كشورهاي داراي درآمد بالا در او اي سي دي