با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

پوستر اهدایی

پوستر هدیه

پوستر اهدایی به جنبش

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

 1. من مسئول یکی ازدوایر حساس بانک می باشم وپیشنهادی برای سیاستگزاران کلان کشورم دارم مبنی بررهائی از ربا:
  1-بایدتمام سپرده های کوتاه مدت وبلندمدت ازکلیه شبکه های بانکها چه خصوصی وچه دولتی حذف شودوبرای درآمدبانکهاازسرویسهائی که به مشتریان ارائه میدهند بصورت الکترونیکی ومراجعه حضوری ارباب رجوع به بانکهاونیزدولتهاهیچ گونه سودی که هرسال ازبانکه طلب میکنندوهمینطورمالیات حتی المکان تاچندسال که بانکهاازطریق خدمات رسانی بانکی که بسیارمتنوع ومطالبه اکثرمردممان میباشدبتواندبادرآمدهای خوردبدست آمده جبران حذف عظیمی ازنقدینگی خودرابکند.
  2-تمام نقدینگی به سمت حسابهای قرض الحسنه باکارمزدبسیار کم1درصدبرای مخارج دفتری وکارمندان ونیزحسابهای جاری بدون چشم داشت دولت منتقل شود
  3-عمل فوق باعث سرازیرشدن نقدینگی به بورس سهام بطوروسیع شده منتها باید دوچیز رادرسازمان بورس بسیاررعایت کرد
  الف-برای کشیده نشدن عاقبت بورس به سفته بازی وحبابی بودن که این خودیک انحراف دیگر ربوی است باید خیلی نظارت دقیقی برعملکرد بورس صورت گیردتوسط گروهی خبره بانکی وبورسی ونیز گروهی ازحوزه که مجرب وتاییدعلمای عظام راداشته باشند
  وبه علت متمرکز بودن بورس بسیارراحتروآسانترازبانکهامی توان نظارت بربورس نمود واین یک حسن است
  ب-سازمان بورس بایدزیرنظربانک مرکزی باشد تااین سیاستها به نحواحسن اجرائی شودمضافا”اینکه بانک مرکزی نقدینگی عظیم صدهاهزارمیلیاردی راازسودسهام کارخانه جات وبنگاههای سالم اقتصادی دراختیاربانکهایی بگذردالبته امانی بصورت عادلانه که ازلحاظ خدمات رسانی به عموم مردم کوشاتروباایده های نوسرویس دهی نمایدوبانکهامیتوانند باهماهنگی باسازمان بورس همین نقدینگی اختصاص داده شده به خودرابه بنگاهائی که نیاز به نقدینگی داشته باشندپرداخت نمایدباسودهمان 1درصد وعموم مردم هم ازسرفصلهای حسابهای جاری وپس اندازوام تاسقف نیازشان بگیرندالبته بامزدخدماتی 1درصد
  درآخرتحلیل خودم رابطوراختصاربیان مینمایم:عزیزان چرامزدخدمات یک درصد ذکرنمودم چون بیشتربانکها باهمین یک درصدازسپرده های پس انداز کوتاه وبلندمدت باسختی والبته درمواقعی هم بازدوبند امورات میگذرانند وقتی سودزیادبالای 22درصدبه سپرده گذاران پرداخت میشودباسوءمدیریتهاوریخت وپاشها وتبلیغات وسیع رسانه هاودرقابت تنک ودربسیاری هم ناجوانمردانه بیش از 5درصددرآمدبانکهامیشودلذاباآن 22درصدچیزی حدود27درصدبه بالابایدبه مردم وام ربوی شده درغالب فروش اقساطی وجعاله ومسکن وووکه عموما”عقود صادرشدهسوری بوده تاروسای شعبه مربوطه خودشان را به جهت سودآوری بیشتر نزدمدیران ارشدشان لایق ترنشان داده تابه مدارج بالاترسعودنمایندچرااین حقیراز نقدینگی حاصل از قرض الحسنه وجاری جرفی به میان نیاورم؟بهدلیل اولا”سپرده قرض الحسنه تماما”دراختیاردولت میباشدولااقل بانکهای بزرگ این وجوه رادستوری برای امر ازدواج ونقدینگی برای طرحهای دولت کنارگذاشته اندثانیا”مبالغ حاصل از وجوه جاری آنقدرسهم ناچیزی ازمنابع رابه خوداختصاص داده که ازاهمیت زیادی بر خوردارنیست مثلا”بانکی که من درآن فعالیت دارم بیش از 35 هزارمیلیاردمنابع داردمنتهافقط 3هزارمیلیاردجاری و2هزارمیلیاردقرض الحسنه اختصاص داردکه معمولا”جاری همینطورکه ازاسمش برمی آیدمتغییراست وقابل اطمینان نیست واگر بانکهایی مثل بانک مادر جاهائی که سودآوراست مانندخرید کارخانه جات وبنگاههای اقتصادی خوب بازده سرمایه گذاری کرده تاواقعا” بتواندجوابگوی سودهای کلانی که به وجوه بسیار بالای مشتریان حریص خودرابدهدوتازه بانکهائی دولتی ونیمه دولتی که نظارت برآنان بسیار بالاترازبانکهای خصوصی که کم هم نیستنددست به خرید بنگاههای اقتصادی میزنندبرایجوابگوبودن سودبالای مشتریانش وای به حال بانکهای خورد که دست به هرجنایت اقتصادی هم میزنند که شامل خریدوفروش ملک-طلا-ارز-ووووووبه طور ساده تربانکدارها وکارکنانشان نوکرحلقه به گوش سرمایه داران تنبل وزالوصفت میباشندوآخرت خودرابرای دنیای اینان خراب میکنندوازاین وسط همکاران من یا باحقوقی که هرماه مانند دیگرحقوق بگیران کشورامورات میگذرانندیابرای رقابت بااشرافی گری مشتریان خودکارمنددوجانبه آنان میشوند وجالب است اکثرماآنقدر بدبخت شده ایم که اگرسرمایه داری می آید مانند رب نوع بااوبرخوردمیکنیم ودلمان راخوش کرده ایم که کاری آبرمندداریم نه به والله ازاین اهانت بدتر که به ماآموخته اند اگرسیلی به صورتتان حتی بی دلیل زدن دم پس نیاوریدمن بارها قصدداشتم از این عمارت کناه آلودجداشوم ولی به توصیه بعضی ازعلماتحمل میکنم ودرآخر پیشنهادهای این حقیر باید رویش کار شودتابه پختگی بر سدانشاءالله هم بانکهاازبندگی ذلیلانه ای که به آندچارند خلاصی پیدامیکنندوهم این حرام خانمانسوز از کشور حضرت مهدی (عج) رخت میبنددوهم اشتغال بسیاربسیاررونق میگیردوانشاءالله فقراز کشورولائی مان زیرنظر مقام عظمای ولایت به کلی حذف میگردد ونیزالگوئی برای کشورها ی دیگرمبدل میشویم وزمینه ساز ظهورحجت بن الحسن روحی له الفداء میشویم والسلام علی من التبع الهدیودرآخرببخشید اگراشتباهاتی درحمله نویسی واملائی دارم