با توجه به تغییر قالب سایت و تغییراتی در بخش های گوناگون، مشکلاتی در بخش های گوناگون بوجود آمده که در حال رفع این مشکلات و بازسازی بخش های آسیب دیده هستیم. از شکیبایی شما متشکریم.

شاید باید رباخواران را اینگونه مجازات کرد

نشان قرآنتنها گناهی که به استناد آیات قرآن جنگ با خدا و رسولش نامیده شده ربا است.جالب است که خدا در آیه شریفه 33 سوره مبارکه مائده وحشتناک ترین مجازات دنیوی را برای کسانی می‌داند که با خدا و رسولش به جنگ برخواسته باشند. اینکه در هر دوآیه از کلمات یکسانی برای توصیف جنگ با خدا استفاده شده این مقایسه را به ذهن نزدیک‌تر می‌کند، بدیهی است که این حکم را باید مراجع تقلید و قوه قضاییه با بررسی دیگر آیات قرآن و مجموع احادیث تایید یا رد کنند و تنها به استناد یک آیه نمی‌شود مجازات را تعیین کرد.

ولی ما عوام به نظرمان مجازات خوبیست که دیگر کسی سمت ربا نرود!

و آن مجازات:

  1. کشتن آنها
  2. به صلیب کشیدن آنها
  3. بریدن دست راست و پای چپ
  4. تبعید به سرزمین دیگر
  5. این برای خفت و خواری دنیای آنهاست.
  6. و عذاب بزرگتری در آخرت منتظر آنهاست.